REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MARKETGSM.PL

1. Właścicielem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://www.marketgsm.pl zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Sklepem jest MarketGSM Robert Urbański Michał Urbański SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Krakowie ul.Olszyny 11 , 31-463 Kraków.
2. Nabywca (Klient): Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Procedura składania, weryfikacji i obsługi zamówień

1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu są towarami fabrycznie nowymi. Część towarów objęta jest gwarancją udzieloną przez producenta.
2. Ceny towarów są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i podawana są w złotych polskich. Cena podana przy towarze jest ceną wiążącą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Na stronie internetowej MARKETGSM wskazane są koszty przesyłki towaru.
Koszt przesyłki jest doliczany do ceny towaru i uiszczany łącznie z ceną towaru.
3. Zamówienia w sklepie MARKETGSM można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
4. Klient składa zamówienie przez stronę internetową sklepu www.marketgsm.pl
W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z MARKETGSM, dopuszcza się złożenie zamówienia drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną. Do realizacji przyjmowane są tylko zamówienia potwierdzone przez Klienta. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez MARKETGSM potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta. Konsultant MARKETGSM ma prawo skontaktować się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia lub uzgodnienia dalszych szczegółów realizacji transakcji.
MARKETGSM zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w sytuacji powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności Klienta, prawdziwości i poprawności danych teleadresowych podanych przez Klienta, zdolności Klienta do zwierania umów zgodnie z prawem cywilnym. Do skutecznego anulowania przez MARKETGSM zamówienia z przyczyn powyżej wskazanych wystarczającym jest powiadomienie Klienta drogą elektroniczną z podaniem przyczyny odstąpienia.
MARKETGSM zastrzega sobie także możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem. Anulowanie zamówienia przez MARKETGSM z przyczyn powyżej wskazanych nie rodzi żadnych roszczeń majątkowych po stronie Klienta.
5. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawcy sklepu internetowego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient informowany jest o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenia czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
6. Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwa jest do chwili wysłania zamówienia. Zmiana zamówienia następuje jedynie w zakresie aktualnej oferty MARKETGSM. W celu zmiany lub anulowania zamówienia należy wysłać e-mail na adres: [email protected] z podaniem numeru id zamówienia, którego zmiana dotyczy i wskazaniem zamian. Klient nie może zmienić jak również anulować zamówienia, które zostało już wysłane. Warunkiem realizacji zmienionego zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawcy sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zmienionym zamówieniem Klient informowany jest o dostępności towaru i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zmienionego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenia czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
7.Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego [nazwa sklepu] przysługuje – na podstawie przepisów prawa –prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.

Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

MarketGsm
ul. Olszyny 11
31-463 Kraków

e-mail:[email protected]

Termin:

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Zwrot świadczeń:

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

MarketGsm
ul. Olszyny 11
31-463 Kraków

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez MarketGSM Robert Urbański Michał Urbański SPÓŁKA CYWILNA świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Dostawa towarów oraz formy płatności:

1.Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem : Poczta Polska S.A ,kurier GLS oraz paczkomaty Inpost.
2. Do każdego wysyłanego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, które dostarczane są wraz z zamówionymi towarami. Gotówka przy odbiorze towaru - należność pobiera listonosz lub kurier.
W tym przypadku do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki w wysokości 16,00 zł (pobranie priorytetowe Poczta Polska S.A) lub 19,00 zł pobranie kurierskie ,gdy Klient wybierze przesyłkę za pobraniem.
Przelew na konto bankowe MARKETGSM - towar zostaje wysłany po wpływie należności na konto. W tym przypadku do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki w zależności od wybranej formy wysyłki i operatora pocztowego:

Poczta Polska S.A - Pocztex Kurier 48 - 9,50 zł
Przesyłka kurierska GLS - 16,00 zł
Paczkomaty Inpost - 9,50 zł

Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:

Firmy Inpost: 2 dni robocze
Firmy kurierskiej: 1 dzień roboczy – czas dostawy maksymalnie 24 godziny robocze;
Poczty Polskiej:czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze.
Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 1-2 dni robocze liczone od momentu złożenia zamówienia.
Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej.
Dostawy zamówionych towarów realizowane są wyłącznie na terenie Polski. Okres oczekiwania na przesyłkę uzależniony jest od wyboru operatora. Nie ma możliwości wyboru godziny dostarczenia przesyłki.

Procedura gwarancyjna, obsługa zwrotów

1. Część towarów oferowanych w sklepie internetowym posiada gwarancje. Okres gwarancji zależy do producenta. W przypadku awarii lub wady reklamowany towar należy odesłać w sposób zabezpieczony przed jego zniszczeniem na adres sklepu. Do przesyłki należy dołączyć krótką informację o usterce. Przesyłki odesłane za tzw. pobraniem nie będą przyjmowanie. Warunkiem uznania reklamacji jest nienaruszony stan plomby gwarancyjnej. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [email protected] MarketGSM Robert Urbański Michał Urbański SPÓŁKA CYWILNA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
Po uwzględnieniu reklamacji uszkodzony towar zostaje wymieniony na inny tego samego rodzaju, lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, MARKETGSM zwraca Klientowi równowartość ceny towaru lub oferuje mu inny dostępny w sklepie towar w zależności od wyboru Klienta. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar odsyłany jest na adres Klienta na jego koszt. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie są podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie wymienione nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W sprawie reklamacji należy kontaktować się na adres: [email protected]


Postanowienia końcowe

1.Klient jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania zamówienia lub zlecenia. Zastosowanie innych umów jest niedopuszczalne nawet w przypadku przesłania ich przez klienta wraz z zamówieniem.
2.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży) Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.
3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego